win2win

+376 333 063

suport@win2win.ad

Avís legal

Finalitat i propietat d’aquest lloc web

Vostè ha accedit a aquest lloc web de titularitat de Win2Win, S.L.U. (en endavant, “Win2Win”) amb adreça a Av. Santa Coloma 7, 5è 1a, Andorra la Vella (Principat d’Andorra), degudament inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número 18618, al Registre de Comerç del Principat d’Andorra amb número 928697-K, i amb número de registre tributari L-713722-G. El correu electrònic de contacte és suport@win2win.ad.

El domini d’Internet www.win2win.ad, que permet accedir a aquest lloc web, és propietat de Win2Win.

La finalitat d’aquest lloc és informar dels serveis integrals de Protecció de Dades Personals que ofereix el Grup d’empreses P.I. Advocats S.L.U, Win2Win S.L.U., i Compliance Gap Mitigation S.L. (les dues primeres establertes al Principat d’Andorra, i la tercera a Espanya amb objecte d’oferir la Representació a la UE que d’acord amb l’RGPD requereixen les empreses del Principat que ofereixen serveis a clients en la Unió Europea).

Acceptació dels termes i condicions d’ús d’aquest lloc web

L’accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d’ús establerts en aquest avís legal, així com en les polítiques de privacitat i de cookies les quals també es troben a la seva disposició en aquest lloc web (d’ara endavant, conjuntament, “els Termes i Condicions”). Tanmateix, els usuaris s’obliguen a fer un ús diligent d’aquest lloc web, d’acord amb legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l’ordre públic.

Reserva de la facultat de modificació dels Termes i Condicions d’ús d’aquest lloc web

Win2Win es reserva la facultat d’efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes en els Termes i Condicions. Per tant, Win2Win recomana als usuaris d’aquest lloc web que revisin els Termes i Condicions periòdicament.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i la estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, els vídeos, les fotografies i els textos que s’hi mostren.

Drets i posicions jurídiques sobre els continguts:

Els continguts d’aquest lloc web són objecte de drets de propietat intel·lectual, de drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posiciones jurídiques d’anàleg contingut econòmic titularitat de Win2Win o de tercers que li han atorgat les pertinents llicencies o autoritzacions. Per tant, l’accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d’ús sobre els continguts (mitjançant, entre altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició o transformació), excepte que Win2Win o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què els ho autoritzin bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions per escrit a l’efecte.

Per tant, Win2Win es reserva la facultat de fer ús de marques d’aigua, de dispositius tecnològics o d’altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats d’aquests continguts. I, en tot cas, Win2Win es reserva la facultat d’interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris d’aquest lloc web que infringeixin els drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial, drets d’imatge i/o drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic que s’han indicat.

En cas que qualsevol usuari consideri que algun dels continguts d’aquest lloc web vulnera drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a Win2Win mitjançant l’adreça de correu electrònic a dalt indicada, per tal que Win2Win pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Dret d’exclusió

Win2Win es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l’accés a aquest lloc web als usuaris que incompleixin els seus Termes i Condicions. Aquesta facultat de Win2Win és sense perjudici de les eventuals accions legals que pugui iniciar en contra dels usuaris.

Responsabilitat

Conductes dels usuaris d’aquest lloc web:

Win2Win no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de l’incompliment dels Termes i Condicions per part dels usuaris.

Altres:

Win2Win no és responsable dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d’aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, de control, d’actualitzacions o de manteniment, o per errades degudes a servidors o a tercers intermediaris o proveïdors.

Win2Win no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d’aquest lloc web per part de programes informàtics, virus o altres elements que s’escapin del seu control.

Win2Win no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d’aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pot accedir mitjançant aquest lloc web (com ara Twitter, LinkedIn, i similars). Per tant, Win2Win no és responsable de la disponibilitat tècnica, la qualitat o l’exactitud, entre d’altres, dels serveis, dels continguts i/o d’altres elements als quals s’hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d’altres conseqüències que es produeixin com a resultat del seu ús llevat que, pel que fa a continguts, Win2Win tingui un control directe sobre l’edició d’aquests.

Sense perjudici de l’anterior, en cas que qualsevol usuari consideri que mitjançant algun dels dispositius tècnics d’enllaços, directoris o altres mitjans als quals es pugui accedir mitjançant aquest lloc web es vulneren drets o posicions jurídiques de tercers, ho haurà de notificar immediatament a Win2Win mitjançant l’adreça de correu electrònic indicada a dalt, per tal que Win2Win pugui analitzar i valorar el supòsit de què es tracti.

Autorització d’enllaços

Qualsevol enllaç de tercers en aquest lloc web anirà dirigit a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els enllaços profunds, l’entramat i qualsevol altre aprofitament dels continguts d’aquest lloc web per part de tercers no autoritzats per escrit per Win2Win.

Tanmateix, Win2Win prohibeix la creació d’enllaços a aquest lloc web des d’altres llocs web amb continguts que siguin contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l’ordre públic.

Legislació aplicable i jurisdicció

Els Termes i Condicions es regiran per la legislació andorrana. Els usuaris d’aquest lloc web es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre. L’anterior és sense perjudici que, per raó de la condició de consumidor d’un usuari, per imperatiu legal pugui ser aplicable una altra legislació i/o jurisdicció.

Darrera actualització: 31 de març del 2020

Política de Cookies


A win2win ens preocupa de debò la privacitat. Per aquest motiu la nostra web no recull cap mena de galeta. Navega tranquil en la nostra pàgina.

😜

This will close in 0 seconds